टेडी वोल्फ यात्रा Pets Mews र nies: विज्ञानको पछाडिको पछाडि विज्ञान